استاندار دروغگوی جمهوری اسلامی در خوزستان: صلیب سرخ جهانی به ما اعتراض کرد که چرا اینهمه به سیل زدگان کمک می کنید!

By | 2019-05-15