آقا اجازه؟ دیگر چوپان دروغگو نداریم!

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۲

کتابها را ببندید از این پس درس چوپان دروغگو را هرگز نمیخوانیم
و به جای آن درس مسئول دروغگو را میخوانیم