صدور قرار جلب به دادرسی برای محمود صادقی

By | 2019-06-13

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس از دریافت اخطاریه برای حضور در دادسرا خبر داد.

به گزارش عصر ایران، محمود صادقی در حساب توییتری خود نوشت:

«امروز وکیلم این اخطاریه صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری را دریافت کرد؛ ظاهرا دادسرا در چندین مورد علیه اینجانب قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

این در حالی است که هیأت نظارت بعضی از این شکایت ها را خارج از مصادیق وظایف نمایندگی ندانسته و درباره بعضی هنوز اظهار نظر نکرده است!»