مقصد این نفت کشهای کجاست؟

By | 2019-06-17
فیلم‌برداری محل ی‌ها از ‎#قاچاق سازمان‌یافته سوخت در سیستان و بلوچستان که این حجم قاچاق سوخت فقط با کمک سپاه و نیروهای امنیتی امکانپذیر است