حمله به امضا گنندگان بیانیه  چهارده نفره

By | 2019-06-27

نوریزاد: ‏هموطنانم
ما از روز نخستی که بیانیه  چهارده نفره را امضا کردیم، می دانستیم که به چه راه پر خطری پای نهاده ایم.

چند روزی ست که «برادران» به سبک سردار همدانی که در سال ۸۸ با اجازه ی رهبر چاقوکش ها را سازماندهی کرد و بجان معترضان انداخت، در مشهد نیز ماموران و چاقوکش ها و معتادان را به در خانه ی دوستان همراهمان جناب لعل محمدی و  « محمد سپهری» – از امضا کنندگان بیانیه – گسیل می فرمایند.

برای این که از صورت چاقوکش ارسالی برادران بشود فیلم گرفت، دوست ما جناب سپهری در داخل اتومبیل خود مخفی شده است. ساعت سه صبح است.

من بخاطر الفاظ ناجوری که در این فیلم رد و بدل می شود، صدای فیلم را حذف کرده ام. عجبا که خانواده ی سپهری هر چه به ۱۱۰ زنگ می زنند که یک چاقوکش با چاقویی که پشتش دارد، ساعت سه صبح آمده در خانه ی ما، اما هیچ خبری از پلیس فداکار نمی شود.

به برادران می گویم: از این شیوه های فرسوده ی دقیانوسی در گذرید و اگر ذره ای در خود مردانگی سراغ دارید، ما را به زندان ببرید و به سبک دکتر کاوس سیدامامی، خودکشانی مان فرمایید!