محمد بحرینیان پژوهشگر اقتصادی: چه شد که چین با ۳۲۰ میلیارد دلار ۲۲۶ میلیون شغل ایجاد میکنه و لی ما

By | 2019-07-03

محمد بحرینیان پژوهشگر اقتصادی :
سئوال اساسی اینجاست که هزاران بار باید پرسیده شود:
چه شد که چین با 320 میلیارد دلار منابع خود بین سالهای 1978 تا 1996 226میلیون شغل ایجاد میکنه
وما با متجاوز از 2000 میلیارد دلار عاجزیم که 30میلیون اشتغال ایجاد کنیم..