سرطان فساد چنان پیکر مملکت را فرا گرفته که هیچ امیدی به درمان نیست

By | 2019-07-03

سرطان فساد چنان پیکر مملکت را فرا گرفته که هیچ امیدی به درمان نیست

ببینید مسئولین فاسد حکومت چگونه از فساد افسار گسیخته در ارکان مختلف دولت و قوه قضائیه اش صحبت میکنند!!!