حمله یک بسیجی به زنی که حجاب از سر برداشته و حمایت بی نظیر مردم

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۱

همین دیروز بود که همسر شهید در پیامی از حق انتخاب دفاع کرد.
ببنید این بسیجی چگونه  مزاحم یک #زن شده و سرش #فریاد می کشد که اینجا ممکلت اسلامیه ما شهید دادیم و شما باید حجابت را رعایت کنید. اما با حمایت مردم این زن توانست از شر مزاحمت بسیجی نجات پیدا کند. لطفا در برابر آمران به معروف #تماشاچی_نباشیم . خانم ها حرکت، آقایون حمایت.