روستا فروشی در رامسر!

By | 2019-08-09

رسانه های رژیم این را پخش کردند
برمبنای کدام اصول شهرسازی، محیط زیستی و قانونی، در یک روستای قرار گرفته در میان اراضی ملی، مجتمع مسکونی چندین طبقه با چند هزار متر زیربنا می‌سازند؟!

آیا جز پول، قدرت و رانت می‌تواند به بار آورنده‌ی این جنایت باشد؟