بیانیه مشترک چهار سازمان و حزب دموکرات، جمهوریخواه و ملی:تشدید فضای پلیسی را محکوم می‌کنیم

By | 2019-08-16

تشدید فضای پلیسی را محکوم می‌کنیم:

تقاضابرایاستعفایخامنهای،گذارخشونتپرهیزازتمامیتجمهوریاسلامیوتغییرقانوناساسیحقشهرونداناست؛

برخوردهای امنیتی با شهروندان درهفتههای گذشته شدت یافته است. جمهوری اسلامی در مواجهه با اَبَرچالشها و ناتوانی دراداره کشور و افزایش تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی بیش از پیش به سیاست مشت آهنین و تشدید فضای پلیسی روی آورده است. بازداشت جمعی از کنشگران مرتبط با بیانیه موسوم به ١٤نفر فعال سیاسیمدنی در مشهد، تازهترین نمونه از گسترش نقض حقوق بشر در ایران است. در حالی که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی منتقد، قصد داشتند تا در اعتراض به حکم ظالمانهی ١٣سال حبس برای دکتر کمال جعفری یزدی تجمعی مسالمتآمیز در برابر ساختمان دادگستری مشهد سازمان دهند آقایان و خانم‌ها هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرجزاده طارانی، فاطمه سپهری و پوران ناظمی به بهانه ایجاد اغتشاش و ناامنیو پیشبرد برنامه و طرح ضد انقلاببازداشت شدند.

همچنین در هفتههای گذشته موج برخورد امنیتی و اذیت و آزار شهروندان بهائی شدت یافته و شماری از آنها دستگیر شده و برخی نیز به احکام حبس طولانی محکوم شدهاند. لیلا حسین زاده و سینا عمران از فعالان دانشجویی که در دادگاه بدوی به ترتیب احکام ١٣و ٨سال حبس تعزیری دریافت نموده بودند، حکمشان در دادگاه تجدیدنظر بدون تغییر قطعی گردید. سپیده قلیان، عسل محمدی و اسماعیل بخشی از فعالان حرکت اعتراضی کارگران نیشکر هفتتپه همچنان در شرایط سخت نامعلومی در زندان بهسر میبرند. دادگاه تجدید نظر حکم زندان ٦ساله بدوی فرهاد میثمی کنشگر مدنی را تایید نمودهاست. محمد رسولاف کارگردان برجسته ایرانی به شش سال حبس تعزیری در دادگاه محکوم شدهاست. نوشین جعفری عکاس و فعال سینمائی به اتهام توهین به مقدساتبازداشت شده است. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری مجموعا به ٥٥سال زندان محکوم شدند و همچنین حکم حبس چهار سال و نیم مسعود کاظمی از روزنامهنگاران کشور در دادگاه تجدید نظرعینا تایید شده است. کامیل احمدی، نویسنده، مردمشناس و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بازداشتشدگان مراسم روز جهانی کارگر کماکان در زندان بهسر میبرند. سرنوشت پرونده قضائی کنشگران زیست محیطی نیزعلیرغم حضور چند ساله در پشت میلههای زندان روشن نیست. این وضعیت سیاه که محصول یکهتازی دستگاه ولایت فقیه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، نیروهای جامعه مدنی ایران را در وضعیت دشوار و مخاطرهآمیزی قرار دادهاست. در همین حال سختگیری بر تمامی بخشهای جغرافیایی سیاسی و اجتماعی ایران و تشدید سرکوب مستمر و برنامهریزی شدهاز سوی حکومت نشانگر گستردگی اعتراضات عليه جمهوری اسلامی و اراده خلل ناپذیر جامعه در مبارزه با استبداد دینی است.

ما چهارسازمان و حزب جمهوریخواهِ سکولارِ معتقد به موازین دموکراسی، قویا این برخوردهای ناقض حقوقبشر و غیرانسانی را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشتشدگان هستیم. حکومت با تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصوران، عجز و ناتوانی خود را در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه نشان میدهد.اتکا به سرکوب و خشونت برای حفظ وضعیت موجود سیاسی و تداوم سلطه، در نهایت راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران برای حکومت باقی نخواهد گذاشت. به باور ما مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی نماد تلاش مردم ایران برای پی افکندن فردایی بهتر و آیندهای روشن است. از اینروحمایت از حقوق شهروندی بازداشتشدگان و افزایش تلاشها برای به عقب نشاندن استبداد و پایان دادن به فضای پلیسی ضرورتی است که به واسطه آن در داخل و خارج از کشور با تجمیع نیروها و گسترش مبارزات، ماشین سرکوب حکومتی زمینگیر شود. ما از همه نیروهای سیاسی دموکراسیخواه و دلسوز کشور دعوت مینماییم تا به گسترش تهاجم جمهوری اسلامی به حقوق ملت اعتراض نموده و اجازه ندهند بیش از این، سایه شوم اختناق و انسداد سیاسی بر آسمان کشور حکمفرما باشد.

هیئتهای سیاسیاجرائی

اتحاد جمهوریخواهانایران

حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوریخواهان ایران

٢٣مرداد ١٣٩٨ (14 اگوست 2019)