آخوند حقوق بگیر خامنه ای در حال دزدی, ‏مرده دفن میکنن پول میگیرن، عقد میخونن پول میگیرن، نماز میخونن پول میگیرن

By | 2019-09-03