صحبتهای نادر قاضی پور نمایندە سپاهی ارومیە کە فرزندش ٤ گاورداری و ٥ مرغداری دارد، در صحن علنی مجلس

By | 2019-09-04