خواست بیمه همگانی؛ مبارزه‌‏ای برای روزگار پساکرونا

By | 2020-03-31

 درحالی که ویروس کرونا این روزها زندگی اکثریت مردم جهان را تحت تاثیرقرار داده است و در کشورهای بسیاری، مردم در حال تجربه عجیبترین روزهای زندگیشان هستند،نیاز مردم به دریافت خدمات پزشکی رایگان و در دسترس، بیش از همیشه احساس می‌شود. در چنینشرایطی وجود یک نظام سلامت ناعادلانه که معمولا اقشار محروم جامعه تحت پوشش آن نیستند و بهدلیل هزینههای بالای درمان و نداشتن بیمه، امکان رسیدگی سریع به وضعیت سلامتیشان را ندارند ودر نتیجه درمانشان با تأخیر انجام می‌شود، خود عاملی است برای اینکه کنترل این ویروس و تلاشبرای عدم شیوع آن با بن‌بست مواجه شود.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای درگیر با ویروس کرونا اعم از ایران، ایتالیا، اسپانیا و قبل‌تر چینشمار بالای مبتلایان به این ویروس و نیاز آنان به دریافت خدمات درمانی فوری، لزوم دسترسی همگانبه خدمات درمانی رایگان را بیش از گذشته نشان داد. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت گفته استکه کلیه هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به کرونا با دولت است و هیچ هزینه شخصی از افراد دریافتنمی‌شود،  حسن روحانی هم اعلام کرد که نود درصد هزینههای این بیماران برعهده دولت است،هرچند برخی از گزارشها و روایتها در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که در برخی ازبیمارستانهای خصوصی، هزینه‌هایی از افراد اخذ شده اما به نظر می‌رسد درصد بالایی از مبتلایان بهکرونا در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کردهاند.

هزینهبالای خدمات درمانی به خصوص در سالهای اخیر و پس از تحریمهای سخت علیه ایران یکی ازبزرگترین مشکلات اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده است. معاون کل وزارت بهداشت خرداد پارسالاز کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل گرانی خبر داده و گفته بود«حدود ۳۰ درصد بارمراجعات به داروخانه‌ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریقبتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند؛ اینها نشانه‌های نگران‌کننده‌ایاست. در سال ۱۳۹۷ هم نشانه‌های اولیه کاهش بار مراجعه مردم دیده شد». طبق اصل ۴۳ قانوناساسی تامین نیازهای اساسی برای همه مردم که بهداشت و درمان را نیز شامل میشود به عهدهدولت است، اما در سالهای گذشته علاوه بر تحریم، خصوصیسازی خدمات بهداشتی و درمانی،دسترسی درصد زیادی از مردم به این خدمات را ناممکن کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در فاصله چهار ساله بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ و از طریق تبدیل خدماتعمومی به خصوصی و پولی‌سازی، درآمد دولت از خدمات بهداشتی و درمانی ۱۵۳درصد افزایشداشته است.

در حال حاضر دربسیاری از کشورهایدرگیر با ویروس کرونااعم از ایران، ایتالیا،اسپانیا و قبل‌تر چینشمار بالای مبتلایان بهاین ویروس و نیاز آنانبه دریافت خدماتدرمانی فوری، لزومدسترسی همگان بهخدمات درمانی رایگانرا بیش از گذشته نشانداد.

در آبان ماه ۹۸ طرح بیمه اجباری سلامت، قرار بودهفت میلیون نفری را که هیچ بیمه درمانی ندارندتحت پوشش بیمه پایه قرار دهد. بیمهای که البته بنانیست برای همه رایگان باشد و هرکس با توجه بهدهک درآمدیاش می‌بایست سهمی از حق بیمه راپرداخت کند.

در ایتالیا که این روزها بیشترین رقم مرگ و میربیماران مبتلا به کرونا را داراست و در حال سپریکردن سختترین روزهایش پس از جنگ جهانی دوماست، خدمات درمانی رایگان در دسترس مبتلایانبه ویروس کرونا قرار دارد.

در تایوان سخنگوی دولت این کشور با ستایش ازسیستم بیمه همگانی، آن را یکی از دلایل مهارموفقیت‌آمیز ویروس کرونا در کشورش دانسته وگفته: «بیمه خدمات درمانی در تایوان اجازهمی‌دهد تا همه بدون ترس از اینکه صورتحساب بیمارستانشان چقدر میشود، در صورت مشاهدهعلائم ویروس کرونا، به بیمارستان رفته و تحت درمان قرار گیرند

مورد آمریکا

در آمریکا هم که آمار مبتلایان به سرعت در حال افزایش است، چند روز پیش ترامپ دستوری را صادرکرد که تست کرونا بطور رایگان برای افراد انجام خواهد شد، با اینحال این دستور مراقبتهای پزشکیرا شامل نمیشود و پرداخت هزینههای بیمارستان و مراقبت پزشکی برعهده بیماران خواهد بود. درآمریکا سی میلیون نفر بیمه ندارند و پیش‌بینی می‌شود که با توجه به بحران اقتصادی پیش رو وبیکاری فزاینده در ماه‌های آتی بر شمار افراد بدون بیمه بازهم افزوده شود. در حال حاضر این نگرانیوجود دارد که هزینه‌های بالای بهداشت و درمان، مردم را از مراجعه به مراکز درمانی برای پیگیریوضعیت سلامتی‌شان باز دارد. هرچند که تاکنون در واشنگتن‌دی‌سی و ایالت مریلند اعلام شده کهخدمات درمانی برای مقابله با این ویروس رایگان خواهد بود، اما در سایر ایالات آمریکا ترس ازهزینه‌های سرسام‌آور مراکز درمانی هنوز پابرجاست.

تایم در مطلبی که روزبیست و یک مارسمنتشر کرده با اشاره بهبیمه همگانی که یکی ازشعارهای اصلی کمپینانتخاباتی برنی سندرزاست، نوشته که شایدسندرز بازنده انتخاباتشود اما ویروس کروناباعث شد تا شعار وهدف اصلی او بیشتر ازهر زمانی زنده باشد.

تایم در مطلبی که روز بیست و یک مارس منتشرکرده با اشاره به بیمه همگانی که یکی از شعارهایاصلی کمپین انتخاباتی برنی سندرز است، نوشته کهشاید سندرز بازنده انتخابات شود اما ویروس کروناباعث شد تا شعار و هدف اصلی او بیشتر از هرزمانی زنده باشد.

با افزایش آمار مبتلایان به ویروس در آمریکا و بحثهمیشگی بالا بودن هزینه درمان، حالا مردم بیش ازهر زمان دیگری به لزوم دسترسی رایگان به خدماتبهداشتی و درمانی پی برده‌اند. با این وجود برخی باپیش کشیدن نمونه ایتالیا ادعا می‌کنند که سیستمخدمات درمانی عمومی در چنین زمانهای نمی‌تواندچندان کمکی به وضعیت سلامت جامعه کند. آنها ازجهتی درست می‌گویند، از این نظر که این سیستمنمی‌تواند جلوی ورود ویروس را بگیرد، با این حالبحث بر سر این است که وجود یک برنامه ملی بهداشتی با تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت یکپارچهمی‌تواند در مواقع بحران به کمک سیستم درمانی بیاید. گاردین در مطلبی با اشاره به همین مسالهنوشته است که سازمان‌های بهداشت عمومی و نه سیستم مراقبت‌های پزشکی هستند که می‌بایستدر خط اول مقابله با ویروس‌ها و بیماری‌های همه‌گیر خدمت کنند.

از طرف دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که به باور بسیاری یکی از دلایل آمار مرگ و میر بالادر ایتالیا مسن بودن جمعیت این کشور و اقدام دیرهنگام دولت برای قرنطینه شهرها بوده است، امریکه باعث شد سیستم درمانی این کشور با وضعیتی بی‌سابقه روبرو شود.

کرونا و ضروررت سالم ماندن «همه» 

در این شرایط، توجه و مبارزه برای رویکردهایی که سلامت همه اعضای جامعه را تضمین کند، بایدبیشتر از همیشه مورد توجه قرار گیرد. اختصاص منابع به سیستم سلامت و بهداشت در راستایپیشگیری از شیوع بیماریهای قویتر در آینده، مسالهای است که توسط بسیاری از متخصصان موردتأکید قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها واگذاری مساله بهداشت و درمان به شرکت‌های بیمهموجب شده است که این شرکتها برای سود بیشتر تنها به بخش پرداخت هزینه‌های درمانبیمه‌شدگان بپردازند و هیچ مشارکت و سرمایه‌گذاریای در تحقیقات پزشکی انجام ندهند.

ویروس کرونا به خوبینشان داده است کهسلامت ما چطور به هموابسته است، که چطورعدم دسترسی بهمراقبتهای بهداشتی نهتنها سلامت افرادبیمهنشده را به خطرمی‌اندازد بلکه سلامتدیگر اعضای دارای بیمهجامعه را نیز مورد تهدیدقرار میدهد.

ویروس کرونا به خوبی نشان داده است که سلامتما چطور به هم وابسته است، که چطور عدمدسترسی به مراقبتهای بهداشتی نه تنها سلامتافراد بیمهنشده را به خطر می‌اندازد بلکه سلامتدیگر اعضای دارای بیمه جامعه را نیز مورد تهدیدقرار میدهد. این ویروس همچنین به روشنی نشانمی‌دهد که چرا برخورداری برابر از مراقبتهایبهداشتی هرگز نباید یک فرصت و انتخاب فردیباشد که تنها به افراد مرفه و شاغل جامعه برسد بلکه باید به مثابه امری عمومی و لازم برای امنیت جمعیدر نظر گرفته شود چراکه وقتی سیستم بهداشتی بهدلیل شیوع ویروس کرونا دچار فروپاشی شود، اینفروپاشی برای همه خواهد بود نه فقط برای کسانیکه بیمه ندارند یا بیمه دارند.

از طرف دیگر با وجود اینکه در این زمان خاص، ویروس تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی و زندگیافراد حاضر در قدرت ایجاد کرده است، اما مانند همیشه بزرگترین خطر برای افراد آسیب‌پذیر،حاشیه‌نشین و محروم جامعه است. افراد سالخورده، زندانیان و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف‌ترینسبت به دیگران دارند. ترس و وحشتی که این روزها در میان افراد قدرتمند بوجود آمده است، برایکسانی که از خدمات بیمه و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برخوردار نبوده‌اند وحشتی آشناست. این واقعیت که حقانیت ما برای برخورداری از یک زندگی سالم به طور اساسی به سلامتی دیگرانوابسته است حالا دیگر باید برای همه فارغ از قدرت، ثروت و یا امتیازشان اثبات شده باشد.

 بیمه همگانی و دسترسی رایگان به خدمات بهداشتی و درمانی، مطالبه بزرگی است که می‌تواند ازپس این روزگار قرنطینه و قحطی و بیماری بیرون بیاید. مطالبهای واحد برای تمام مردم جهان با اعتقادبه این اصل اساسی که هیچ دلیلی وجود ندارد که حتی یک نفر از ما به دلیل عدم دسترسی بهمراقبت‌های بهداشتی به خاطر نداشتن بیمه، رنج بکشد.
زیتون ـ شیوا نظرآهاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *