یک شیشکی جادویی! فیروز نجومی

By | 2020-06-20

فقها، علما و مراجع تقلید، صدها سال حکومت غیر مستقیم را بر حکومت مستقیم ترجیح داده و چهره فریبکار خود را در پشت شاهان پنهان نگاه داشته اند. اما، در سودای کسب قدرت هرگز آسوده نخفتند. زیرا که تنها خود را بر حق و شایسته حکمرانی میدانستند. بر آن بوده اند که عدل و عدالت و داد و داد گری بدست مطهر فقها و علما، برخاسته از حوزه های علمیه است که بر قرار میگردد. بدست فقیهی که “ولایت” الهی دارد، بشریت از ظلم و ستم، از بیعدالتی و نابرابری، از جهل و خرافه رهایی می یابد.

حقیقتی که بسیاری از انقلابیون و روشنفکران و آزادیخواهان از آن غافل بودند، آنست که فقاهت رویای جلوس بر مسند قدرت را از زمانهای دیرتر در سر پرورانده بودند، بسی بسیار زودتر از زمانیکه انقلابیون بفکر جنگهای چریکی بیافتند. حتی بویی هم بمشام انقلابیون نرسیده بود که فقاهت ثروت بازاریها را در خدمت گرفته بود که “پیامبران” دوران جدید را در مدرسه “حقانی ” پرورش دهد. حلقه فوقانی قدرت، در واقع، از دانش آموختگان این مدرسه بوده و هستند.

بنابراین، از سر خام اندیشی بود که مخالفین انقلابی فکر میکردند که فقها، از جمله رهبر انقلاب، چیزی طول نخواهد کشید که در خواهند یافت که قدرتمداری دون شان مقدس فقها و علماست و بزودی صحنه سیاست را ترک نموده و قلمروی قدرت را به مخالفان خود واگذار می نمایند، رویای شیرینی که با فاجعه خاتمه یافت، به بازگشت استبداد، آنهم از مخوفترین نوع آن، استبداد مضاعف دین و قدرت

سر انجام، فقاهت این فرصت تاریخی را در نیمه دوم قرن بیستم به چنگ آورد با خدعه و نیرنگ، و با ابزار فریب و ریاکاری، حکومت اسلامی را برپاساخت. هماکنون بیش از چهار دهه است که فقاهت برهبری ولایت، اندیشه و تدبیر خود، برگرفته از کتاب مقدس و آموزشهای الله را در عمل آزموده است. نتایج آن در پیش روی ملت است: نابودی ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی، سرکوب حق گزینش و آزادی، سرکوب حق نفی و مقاومت و نه گویی، بر قراری نظام تسلیم و اطاعت و فرمانبری، ترویج فرهنگ حمد و ثنا، اخلاق ستایش و سپاس گویی، امریکا ستیزی و خوشامدگویی به تحریمات اقتصادی بقیمت بر باد دادن ثروت ملی، تورم افسار گسیخته و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش حاشیه نشینی، گسترش فقر و محنت و نا برابری، غارت های بزرگ و چپاولگری، فرو غلتیدن جامعه در دامن اعتیاد و توسعه  بی سابقه روسپیگری.

حضرت ولایت، آخوند خامنه ای، دیرزمانی ست که قول داده است که تا چند سال آینده کشور را بقله شرف و افتخارمیرساند و از خود یک “رکورد” تاریخی بجای خواهد گذارد.

تنها واکنش اخلاقی به این پیشگویی های پیامبرانه چیزی نیست مگر یک شیشکی جادویی.

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

https://firoznodjomi.blogspot.com/

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.