سید رضا درودی – وکیل دادگستری  « خدمت ناخواسته ترامپ به ایران »

By | 2020-09-13

پیش ازپیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران درسال 1357، همه افراد وگروهها ( حتی خود شاه وطرفدارانش!! )علیه حکومت وقت یعنی رژیم پهلوی متحد شده ودرجهت سرنگونی آن تلاش کردند      که درنهایت این مهم درروزتاریخی 22 بهمن 1357 به وقوع پیوست.     

ازفردای 22 بهمن 1357 روزپیروزی انقلاب وهمچنین ازفردای 12 فروردین 1358 روزگزینش نظام جمهوری اسلامی ایران ، به تدریج همان اتفاق به شکل وارونه تکرارشد یعنی مخالف ودشمنی با حکومت قبلی به مخالف ودشمنی با حکومت جدید تبدیل شد.

مخالفان ودشمنان سیاسی حکومت جدید : شامل : فاشیستهای اسلام نما (یاهمان ظالمان ، فاسدان وجاهلان مذهبی که سالها کردند آنچه نباید میکردند)، لائیک ها (که میگویند هیچ چیزنباید اسلامی باشد حتی اگرخودمردم بخواهند)، سلطنت طلبان (که درهمیشه تاریخ درمقابل مردم بوده اند)، کمونیستها و مارکسیستها (که همیشه به وابستگی، بی دینی وخیانت به میهن معروف بوده اند)، تروریستها (که نیازی به معرفی ندارند)، قوم گرایان وتجزیه طلبان (که وطن فروشی مرام آنان است)، دولتهای بیگانه مانند آمریکا،اسرائیل،عراق،عربستان وغیره)، دردودسته کلی : 1- مذهبی داخلی و 2- سکولارخارجی تقسیم شده وهرکدام به شکلی وبهانه ای با انقلاب ونظام جیدید به مخالفت ودشمنی پرداختند.

وبدین شکل انقلاب منحرف ، نظام فاسد وکشورنیزدچارمشکلات فراوان گردید ومجموعه همه بدیها به اسم « جمهوری اسلامی » گذاشته شد ودرنتیجه، چیزی به نام نیروهای ضدانقلاب وبراندازیا سرنگونی طلب درداخل وبیشتردرخارج ازمملکت شکل گرفت.

هنگامی که خبرناگوارموفقیت دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا به جهان مخابره شد، همه دشمنان ایران ضمن ابرازخوشحالی شدید وعرض تبریک، برای دست بوسی واظهاردوستی واعلام آمادگی برای انجام هرگونه خدمت وهمکاری درپشت درب کاخ سفید صف بستند.

چراکه ترامپ، به محض ورود به دوران تبلیغات ریاست جمهوری به دوستانش یاهمان دشمنان ایران وعده داده بودکه اگربه عنوان رییس جمهورآمریکا برگزیده شود حتما ازقرارداد برجام خارج شده وفشارحداکثری وهمه جانبه را به ایران وارد خواهد کرد.

براندازان جمهوری اسلامی یا همان براندازان ایران، بویژه سلطنت طلبان به رهبری رضاخان دوم وتروریست های مزدورسابق صدام حسین به رهبری رییس جمهورشان مریم رجوی، به ترامپ ویارانش گوشزدکردند که همه مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت کنونی ایران هستند وبرای این امرکاملا  آماده اندوفقط کافی است که قدرتهای جهانی بویژه دولتهای غربی ودرراس آنها آمریکا ازآنها حمایت نماید وحوادث دی ماه سال 1396 رانیزگواهی برصحت این ادعای خود دانستند.

ترامپ به وعده خودعمل کرد وبا پاره کرن برجام رسما با ایران وارد جنگ سیاسی واقتصادی گردید ترامپ به مردم ایران که به گفته براندازان همواره، خواهان وآماده سرنگونی نظام هستند، گفت :        « من آنقدرشماراتحت فشارحداکثری قرارخواهم دادتا مجبورشوید حکومتتان را سرنگون نمایید !!»     وبه دیگرکشورهای جهان نیزدستورداد وحتی تهدید کرد باید دراین راه با اوهمراهی کنند.

به موازات بروزآثارسوء تحریم ها دراقتصادایران وبدترشدن وضع معیشتی مردم که البته بسیاری ازآنها ناشی ازسوءمدیریت نهادینه شده درنظام ایران است. پادوهای سیاسی آمریکا وعربستان واسرائیل درماهواره ها وفضای مجازی دائما به مردم ایران گفتند حال که دست رحمت وکمک جهانی ازسوی ابرقدرت جهان بسوی شما درازشده است آنراغنیمت شمارید وبرای نجات میهن ورهایی خود بپا خیزید !!

یکی ازبراندازان جوان که گهگاه دررسانه های بیگانه سخنی میگوید درپاسخ به این ایراد که اگرملت ایران به نسخه شماهاعمل کنند کشورویران ونابود میشود گفت : « نگران ویرانی کشور نباشید ما پس ازخرابی ها میتوانیم برای بازسازی کشورازدنیا وام بگیریم !!»

واما خدمت ناخواسته ترامپ ودوستانش به دولت وملت ایران چیست ؟                                     

رییس جمهورجدیدآمریکا ضمن اعلام جنگ تمام عیاراقتصادی وسیاسی با ایران ازهمه دنیا خواست که دراین راه با اومتحد شوند ولیکن فقط اقلیتی کوچک شامل دوستانش درآمریکا، اسراییل، تعدادی ازدولتها وسران عرب واکثرمخالفان جمهوری اسلامی به سوی اوآمده ومابقی جهان درمقابل وی ایستادند.

قبل ازروی کارآمدن ترامپ درآمریکا ، قطعا دولتهایی چون اسراییل، عربستان، امارات، بویژه خود آمریکا وهمچنین نیروهای اپوزوسیون خارج ازکشورنزد اکثرمردم ایران هیچ جایگاه ومقبولیتی نداشتند ولی به گواهی همگان موقعیت ایشان نزد مردم جهان بویژه ملت ایران موقعیت بسیاربهتری نسبت به بعد ازآمدن ترامپ وعهد شکنی ها واعمال فشاربرایرآن بود.

خلاصه آنکه ترامپ بطورکاملا ناخواسته خدمتی بزرگ به ایران بویژه جمهوری اسلامی انجام داد.    بدین صورت که ترامپ بهانه ای شد که تمام دشمنان ایران درسراسرجهان اعم ازداخلی وخارجی ، ایرانی وغیرایرانی را دریک مجموعه واحد ویکجا جمع شده وپس ازمعرفی ونشان دادن واقعیت خود به جهان وبویژه ملت ایران خود را بسیارمفتضح وخراب ترازقبل نمایند.

کاری را که مسئولین جمهوری اسلامی طی چهل سال نتوانستند انجام دهند ترامپ ومتحدینش ظرف کمترازچهارسال انجام دادند. اکنون جهان بیش ازآنکه خواستارسرنگونی جمهوری اسلامی باشد       خواهان رفتن ترامپ ودوستانش ازقدرت درآمریکا هستند.

اینجانب (نویسنده) به عنوان مخالف مخالفان وبراندازبراندازان ایران، همیشه خواهان شناخت کافی ملت ایران نسبت به دشمانشان بودم که قطعا این مهم درسطح جهانی وخارج ازکشوررا کسی نمیتوانست    انجام دهد جز، دونالد ترامپ ویارانش !!!                                                                        

« ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لایشعرون ، فانظرکیف کان عاقبه مکرهم »

« وآنها دست به تدبیربزرگی زدند ومانیزبه تدبیربزرگی دست زدیم ولی آنها نمیفهمند

پس بنگرکه پایان تدبیرآنان به کجا انجامید »

 

سید رضا درودی – وکیل دادگستری

17 شهریورماه 1399

One thought on “ سید رضا درودی – وکیل دادگستری  « خدمت ناخواسته ترامپ به ایران »

  1. Parsi

    ـ همه مخالفان بدند، فقط جمهوری اسلامی دلش برای ایران سوخته؟
    ـ هیچ کشوری هرگز بر ضد ج ا نبوده. برعکس، همه (درجلوی همه اروپا ) بااین مافیای مخوف معامله های ملییارد دلاری میکنند.
    ـ چرا اخر مقاله عربی نوشتی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.