Tag Archives: آیا توهین به سیاستمداران

آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی است؟

این که “آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی است؟” سوالی است که برخی سیاستمداران و نظام های حقوقی در حال حاضر جواب آن را با حبس و شلاق داده اند و برخی از سیاستمداران احتمالی آینده و اپوزیسیون فعلی، نوید مجازات برای این قبیل اعمال را در ایران بعد از جمهوری اسلامی می دهند.… ادامه مطلب »