Tag Archives: از غم نان

کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا 

روز 11 اریبهشت اول می روز جهانی کارگر را به همه تلاشگران خستگی ناپذیر میهنم, سازندگان و برپا دارندگان جهانی عاری از ستم و بهره کشی تیریک میگویم. کارگر ایرانی همواره در صف مقدم نبرد علیه ارتجاع مذهبی حاکم بر کشورمان قرار دارد و هر روز در کف خیابان برای حق و حقوق خود می… ادامه مطلب »