Tag Archives: با مردان نامرئی

ازدواج دختر بچه ها با مردان نامرئی در خراسان/ تصویر تلخ فقر

اگر فقر را عامل این ازدواج ها یا دختر فروشی ها بدانیم، طبیعی است که اکنون افزایش آن را مشاهده می کنیم. تحریم،تورم و در نهایت کرونا شرایط اقتصادی بدی را ایجاد کرده اند. پیرو این اقتصاد، آسیب های مربوط به فقر را داریم، بیشتر آن را در زنان می بینیم و مشخصا این ازدواج… ادامه مطلب »