Tag Archives: تندخو

جشن های ایرانی، حکومت عبوس و تندخو را به چالش می کشند, شکوه میرزادگی

(به مناسبت همزمانی با جشن بزرگ سده) مهم ترین چیزهایی که فرهنگ ایرانی را، از فرهنگی که حکومت اسلامی وابسته به آن است جدا می کند، تفاوت نگاهی ست که این دو فرهنگ نسبت به مفاهیمی چون خرد، مهر، و شادمانی دارند: یکی برای هر کدام از این مفاهیم ارزش هایی مثبت می شناسد و… ادامه مطلب »