Tag Archives: جوانی

سخنرانی حسن عباسی برای زنان در مورد اینکه اگر نیمه شب شهوت بر مرد جوانی غالب شد چه باید کرد!

«خواستگاری، بله برون ، عقد و عروسی   همه در یک ساعت !! » گر شهوت تو  نیمه شبی شد علنی ! شرمنده مشو از این نیاز بدنی  ! باید که همان لحظه ، زنی عقد کنی چه  دختر عباسی،  چه دخت ِ  حسنی  !!