Tag Archives: در مجلس شورای

به بهانه سخنان روحانی در مجلس شورای اسلامی: رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی,تقی روزبه

By | ۱۳۹۷-۰۶-۰۹

از همان بدو تولد، هسته اصلی قدرت در نظام اسلامی ناچار شد که با ماسکباصطلاح «جمهوری»بر چهره در عرصه سیاسی و عمومی ظاهرشود. این کاردر شرایطی که مردم ایران علیه نظام سلطنتی قیام کرده بودند برایبرای زیست پذیرساختنموجودی نابهنگام و زمان پریشدرجهان امروز، یک شرط اساسیحضور و بقاء‌بود و همین سرشت دوگانه در قانون اساسی… ادامه مطلب »