Tag Archives: دستمزد به ریال

در ایران؛ هزینه به دلار، دستمزد به ریال!

راوی : مقایسه‌ای بین قیمت مواد غذایی در ایران و اروپا انجام شده است که نشان می دهد قیمت غذا در سوپرمارکت های اروپا و آمریکا تقریبا با ایران برابر است.این در حالی است نرخ دستمزد در این کشوها بیشترین و نرخ مزد در ایران جزو کمترین سطوح مزدی جهان است.