Tag Archives: ذاتا پول‌شویی

چرا فعالیت‌های اقتصادی سپاه در داخل و خارج از کشور، ذاتا پول‌شویی است؟

تمام فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران ذاتا مصداق پول‌شویی است. زو چه مصاحبه پارسال، دفاع از قبول شرایط FATF و تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بود.مینه صحبت‌های ظریف، چه گفته‌های دیروز مجلس فلسفه فعالیت‌های اقتصادی سپاه چه در داخل و چه در خارج از ایران… ادامه مطلب »