Tag Archives: عبدالكريم سروش

عبدالكريم سروش: آن كه ديروز با فرح می‌پريد و امروز از فرح می‌پرد

در روزهای اخیر، دو کس، بر سر جیفه ریاست جنگیدند و یکی دیگری را به دستبوسی فرح متهم کرد. من آن را که دیروز با فرح می‌پرید و امروز از فرح می‌پرد، نیک می‌شناسم و می‌دانم که از عمله ظلمه بوده و هست. نمی‌دانم به “شرف” دستبوسی مشرّف شده یا نه، اما نیک می‌دانم اگر… ادامه مطلب »