Tag Archives: عبدالکریم دبّاغ

عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ، هادی خرسندی

من به خال لب دبّاغ گرفتار شدم دیشب از مرحمتش باز خبر داد شدم * ‌ای سروشی که مرا عکس نهادی در ماه لاکن از اون شعف واقعه سرشار شدم * دو سه روز است که من بابت تعریف شما در محیط علما مرکز پرگار شدم * بوعلی پیش من آمد که به دادم برسید… ادامه مطلب »