Tag Archives: فازدوم

یادداشت روزسوم: ورودجنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن

الف ـ اهنگ گسترش جنبش بسیارسریع بود. بلافاصله به بیش از ۱۰۰شهرسرایت کرد. در قیاس با خیزش ۹۶ نه فقط ازشهرهای متوسط و کوچک به کلان شهرها و از جمله  تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز و رشت  … سرایت کرد بلکه مهم تر از آن، ترکیب شرکت کنندگان  بازتابی از جماعات… ادامه مطلب »