Tag Archives: کاظم کردوانی

حکومتِ بی آینده ,کاظم کردوانی

نخست از یک حکمِ کلی آغاز کنیم: به گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به رسمیت شناخته شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی آینده؛ و ناگفته پیداست که منظور اپویسیونی است واقعی که از حداقل آزادی برای سیاست ورزی برخوردار باشد… ادامه مطلب »