“بهای سخنان سردار حفظ نظام را چە کسی می‌پردازد؟!” علی جوانمردی

By | ۱۳۹۷-۰۵-۰۴

قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس نظام مدعی شد بە تنهایی حریف آمریکاست. بهای این‌گونە صحبت‌ها را تنها مردم ایران می‌پردازند.

با چهار تهدید آمریکا وضعیت اقتصاد فاسد و بیمار جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی قرار گرفتە و سردار سلیمانی و بقیە مقامات فقط نظارەگر بودەاند. در حالی‌کە ھنوز تحریم‌ها شروع نشدە است.

سردار سلیمانی بارھا تهدید کرد کە اسراییل دست از پا خطا کند، نابود خوھد شد! ولی در عمل اسراییل تاکنون طبق آمار ٧٩ بار مراکز سپاە قدس در سوریە را ھدف قرار دادە و بیش از ١٢٠ سپاھی را از پای درآوردە، ولی آقای سلیمانی بدلیل ناتوانی در پاسخ حتی از تایید کشتەھا ھم سرباز زدە است.

قاسم سلیمانی عامل ھزینە ده‌ها میلیارد دلاری از جیب مردم ایران در مناطق شیعە عراق بودە، ولی اکنون شیعە در عراق بیشتر از مردم ایران از جمهوری اسلامی نفرت پیدا کردە و علنا علیە نظام ایران تظاھرات می‌کنند.

قاسم سلیمانی در تمام دورە رییس جمهوری قبلی آمریکا در عراق و افغانستان بە نیروھای آمریکایی کمک کرد ولی اکنون کە مخالفت آمریکا جدی است، مدعی شدە آمریکا سال‌هاست با ایران دشمنی می‌کند!

در آیندە نزدیک این سردار حفظ نظام فاسد و ستمگر ولایت فقیە بە اتهام بر باد دادن ده‌ها میلیارد دلار ثروت مردم ایران کە گوشەای را حمید بقایی از خودی‌های نظام فاش کردە، بە اتهام بە کشتن دادن بیش از ٢٢٠٠ جوان سپاھی ایران در سوریە، بە اتهام سیاست شکست خوردە و پرھزینە نظام در عراق و … محاکمە و دادگاھی خواھد شد.

رسانەھای وابستە بە ایران در داخل و خارج بە این موارد اشارەای نمی‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *