کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول مرکزی برای قاچاق

By | ۱۳۹۷-۱۲-۱۴

منبع آواتودی در ترکیە در این بارە گفت: در کنسولگری ایران در استانبول یک باند جعل مدارک تشکیل شده است و بطور ویژە در زمینە قاچاق ایرانیان کار می‌کنند، زیرا نزدیک به یک میلیون نفر ایرانی در استانبول سرگردان هستند و این باند ویژه تمامی امکانات موجود در کنسولگری را برای انجام کارهای غیرقانونی و کسب درآمد به کار میگیرند. این منبع ادامە داد کە باند قاچاق انسان در کنسولگری “حتی به افرادی که در ایران جرائم بسیار سنگینی را نیز انجام دادند کمک می‌کند و تمامی مدارک جعلی مورد نیاز برای اعزام بە اروپا را تامین می‌کند. ”

جمهوری اسلامی با نزدیک شدن بە سقوط، فشار و سرکوب را بر فعالان داخل کشور افزایش دادە است. صدها تن از فعالان کشور بە کشورهای همسایە از جملە ترکیە پناە بردەاند.

از طرفی دیگر بسیاری از مقامات امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی از ایران فرار کردە و بە ترکیە رفتەاند. کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول با همکاری سپاە قدس و سازمان اطلاعات ترکیە (میت) این افراد را شناسایی و پس از ساختن مدارک جعلی و با فریب، آنها را بە جای اروپا بە ایران باز میگردانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *