خمینی، ۲۷ مرداد ۶۰: اگر عراق یک دسته مسلمین بیگناه را سپر قرار داد بر ما واجب است که مسلمان وغیرمسلمانش را بکشیم. مسلمانانش شهیدند و به بهشت می روند، کافرهایش کافرند و به جهنم

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۴