سرطان فساد چنان پیکر مملکت را فرا گرفته که هیچ امیدی به درمان نیست

By | ۱۳۹۸-۰۴-۱۲

سرطان فساد چنان پیکر مملکت را فرا گرفته که هیچ امیدی به درمان نیست

ببینید مسئولین فاسد حکومت چگونه از فساد افسار گسیخته در ارکان مختلف دولت و قوه قضائیه اش صحبت میکنند!!!