صحبت های صریح مزدک میرزایی پس از خروج از ایران

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۳

کسی می‌دونه چرا دست هادی رضوی قطع نشد؟ در حالی‌که دله‌دزدهای غیر خودی اعدام می‌شوند؟

در کشورهایی مثل ایران، فوتبال‌ پوششی برای مدیریت افکار عمومی و پولشویی و فساد است، در کشورهای جهان سوم فوتبال وسیله‌ای برای «تحمیق ملت‌هاست».

اگر مارکس زنده بود می‌گفت فوتبال افیون توده‌هاست.