صحبتهای نادر قاضی پور نمایندە سپاهی ارومیە کە فرزندش ۴ گاورداری و ۵ مرغداری دارد، در صحن علنی مجلس

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۳