مرکز آمار ایران: فاصله طبقاتی زیاد شد

By | ۱۴۰۰-۰۶-۱۰

آمار رسمی از افزایش ضریب جینی خبر می‌دهد که بیانگر افزایش فاصله طبقاتی به سمت طبقه ثروتمند است.

به گزارش ایسنا، ضریب جینی شاخص توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری و ایجاد بیشتر فاصله طبقاتی بین طبقه کم درآمد و پردرآمد است.

طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,۴٠٠۶ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١۴ افزایش نشان می­دهد.

همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠۵١ افزایش دارد.

بر اساس این گزارش در سال ١٣٩٩ کل کشور، سهم ۲۰ درصد کم­ درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۵٨٣ و ٠,۴٧۴۴ درصد است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣,٩۶، ٨,١٣ و ۴,٣٢ است .شاخص پالما به ١,٩۶ و شاخص تیل به ٠,٢٧٢١ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ٠,٢٣٧٩ است.

سال ١٣٩٩ در مناطق شهری سهم ۲۰  درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۶٣٩ و ٠,۴۶٢۴ درصد است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۴  درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٢,٠٢، ٧,٢۴ و ٣,٩٩ است .شاخص پالما ١,٧٨ و شاخص تیل ٠,٢۴٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,٢١٧۵ است .

در سال ١٣٩٩ در مناطق روستایی نیز سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ٠,٠۶٨٣ و ٠,۴۴٠۶ درصد است .

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ درصد کم درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,۵۴، ۶,۴۵ و ٣,۶٣ است.

شاخص پالما ١,۵۶ و شاخص تیل در ٠,٢١۶١ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠,١٩٣٠ است.

در سال ١٣٩٩ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی مربوط به استان اردبیل ٠,٢۵٧٩و بیشترین در استان سیستان و بلوچستان ٠.۴۵٧٠مشاهده می‌­شود.

در این سال در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان خوزستان ٠,٢۴٠٩و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری ٠.٣۶٢١ مشاهده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *