نظرات اقتصادی معجزه هزاره سوم / با همین آمارها نظرش به رهبر مثلا فرزانه (در واقع بیسواد) از همه کس نزدیکتر شد

By | ۱۳۹۸-۰۴-۱۱