ملك ٥٠ ميلياردی را به قيمت ارزان ٢١ ميليارد به دو كودك فروخته‌اند

By | 2019-05-16

ملك ٥٠ ميلياردی را به قيمت ارزان ٢١ ميليارد به دو كودك فروخته‌اند
باز هم تاراج اموال كارگران تامين اجتماعى باز هم فساد در شستا