مردم در عزای مردن خمینی به سوی شمال در حرکتند

By | 2019-06-04


ارتحال هالی‌دی در ایران میزان مشروعیت و محبوبیت نداشتە نظام را بە ھمە نشان داد

مردم ایران درباره “ارتحال هالی‌دی” (سالروز مرگ خمینی) می گویند: خودش که ما را بدبخت کرد حداقل به خاطر مُردنش مردم وقت پیدا می‌کنند فرار بکنند یک طرفی. تنها خیری که از خمینی به مردم ایران رسیده همین تعطیلی است…