وقتیکه دیکتاتور دروغ را برای فریب در ملاعام فریاد می زند, ویدئوی نخستین سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه

By | 2019-06-10