باز هم دخالت نیروی انتظامی و برهم زدن نمایش ورزشی دو نوجوان تبریزی

By | 2019-06-27

ایجاد یاس و ناامیدی و ممنوعیت هرگونه شادی برای مردم ایران از برکات حکومت خامنه ای است.