وضعیت اسفبار پناهنجویان ایرانی درترکیه

By | ۱۳۹۸-۰۵-۰۸

پناهجویانی که در راه مهاجرت غیرقانونی به یونان دستگیر شده و دوباره به ترکیه برگردانده شده اند و در وضعیت بدی در کمپها و بازداشتگاه ها نگهداری می شوند و هیچ کس حتی سازمان ملل بفکر این هموطنان آواره نیست.