سیل مهیب دیروز در روستای دیر علی سلماس/ آذربایجان غربی

By | 2019-08-05