این چهره در حد وام ازدواج است یا 100 میلیارد تومان وام بی‌ وثیقه؟!

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۶

عصر ایران- هفته نامۀ «امید جوان» در شمارۀ تازۀ خود و به بهانۀ پروندۀ بانک سرمایه و محاکمۀ «سید محمد هادی رضوی» چند پرسش را با الهام از سؤالی که نمایندۀ دادستان در دادگاه مطرح کرد در صفحۀ اول به میان آورده است: