فاطمه هاشمی دختر رفسنجانی خطاب به خبرنگاری که از اومیپرسد چرا سبک زندگی شما مثل امام ساده نیست

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۴

فاطمه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی خطاب به خبرنگاری که از اومیپرسد چرا سبک زندگی شما(خانواده هاشمی) مثل امام ساده نیست میگوید:شمافقط دفتر کار امام را دیده اید ملک امام درجماران حدود ۴۰۰۰ هزار متر بود!!…