اعتراف جعفري فرمانده سابق سپاه در باره كودتا و مهندسي انتخابات٨٨ : اگر سپاه در انتخابات ورود نمي كرد ،دوم خردادي ها پيروز انتخابات ٨٨ بودند

By | 2019-06-02